SỞ Y TẾ BÀ RỊA VŨNG TÀU
BỆNH VIỆN BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Bà Rịa, Ngày..........tháng.........năm.........

BÁO CAO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

Số báo cáo 1-189/189
Mã, STT Tên chỉ số chất lượng Tần suất Chỉ tiêu Tử số Mẫu số Kết quả Ngày báo cáo
Chưa đặt 5 100 5.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 132 8,877 1.48 31 Th1 2020
Chưa đặt 6,324 6,364 99.30 Th1 2020
Chưa đặt 117 123 95.10 31 Th1 2020
Chưa đặt 21 29 72.41 31 Th1 2020
Chưa đặt 7 28 25.00 10 Th2 2020
Chưa đặt 0 29 0.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 89 854 10.42 31 Th1 2020
Chưa đặt 2,606 3,417 76.26 31 Th1 2020
Chưa đặt 15,768 18,014 87.53 31 Th1 2020
Chưa đặt 0 377 0.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 31 31 100.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 2,393 2,393 100.00 31 Th1 2020
Chưa đặt 0 28 0.00 17 Th2 2020
Chưa đặt 135 8,345 1.61 3 Th3 2020
Chưa đặt 7,602 7,662 99.20 Th3 2020
Chưa đặt 92 97 94.80 3 Th3 2020
Chưa đặt 2,467 2,282 108.11 31 Th1 2020
Chưa đặt 1,819 1,859 97.85 28 Th2 2020
Chưa đặt 1,924 2,639 72.91 28 Th2 2020
Chưa đặt 14,117 18,206 77.54 28 Th2 2020
Chưa đặt 2,439 2,443 99.84 28 Th2 2020
Chưa đặt 135 8,345 1.62 28 Th2 2020
Chưa đặt 7,602 7,662 99.22 Th2 2020
Chưa đặt 92 97 94.85 28 Th2 2020
Chưa đặt 0 181 0.00 28 Th2 2020
Chưa đặt 105 953 11.02 28 Th2 2020
Chưa đặt 29 29 100.00 28 Th2 2020
Chưa đặt 107 8,301 1.28 6 Th4 2020
Chưa đặt 7,899 7,974 99.00 Th4 2020
Chưa đặt 82 83 98.80 6 Th4 2020
Chưa đặt 38 40 95.00 6 Th4 2020
Chưa đặt 100 7,967 1.29 4 Th5 2020
Chưa đặt 7,035 7,100 99.10 Th5 2020
Chưa đặt 120 121 99.20 4 Th5 2020
Chưa đặt 112 8,940 1.31 8 Th6 2020
Chưa đặt 7,748 7,804 99.30 Th6 2020
Chưa đặt 93 96 96.80 8 Th6 2020
Chưa đặt 5 52 9.62 31 Th3 2020
Chưa đặt 1 14 7.14 30 Th4 2020
Chưa đặt 1 27 3.70 31 Th5 2020
Chưa đặt 0 52 0.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 0 14 0.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 0 27 0.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 2,180 2,503 87.10 31 Th3 2020
Chưa đặt 1,623 2,252 72.10 30 Th4 2020
Chưa đặt 2,294 2,754 83.30 31 Th5 2020
Chưa đặt 31 31 100.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 30 30 100.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 31 31 100.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 0 727 0.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 0 20 0.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 0 100 0.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 2,571 2,571 100.00 31 Th3 2020
Chưa đặt 2,258 2,258 100.00 30 Th4 2020
Chưa đặt 3,051 3,051 100.00 31 Th5 2020
Chưa đặt 1,469 2,116 69.42 31 Th3 2020
Chưa đặt 356 1,966 11.11 30 Th4 2020
Chưa đặt 1,682 2,049 82.09 31 Th5 2020
Chưa đặt 14,704 18,647 78.85 31 Th3 2020
Chưa đặt 16,387 17,304 94.70 30 Th4 2020
Chưa đặt 19,673 20,125 97.75 31 Th5 2020
Chưa đặt 136 1,130 12.04 31 Th3 2020
Chưa đặt 99 992 9.98 30 Th4 2020
Chưa đặt 138 1,074 12.85 31 Th5 2020
Chưa đặt 137 8,382 1.63 1 Th6 2020
Chưa đặt 8,950 9,022 99.20 Th7 2020
Chưa đặt 114 114 100.00 1 Th7 2020
Chưa đặt 140 9,319 1.50 4 Th8 2020
Chưa đặt 8,008 8,043 99.50 Th8 2020
Chưa đặt 19 20 95.00 4 Th7 2020
Chưa đặt 133 8,748 1.50 3 Th9 2020
Chưa đặt 8,041 8,095 99.30 Th9 2020
Chưa đặt 111 116 95.70 3 Th9 2020
Chưa đặt 10 10 100.00 3 Th9 2020
Chưa đặt 123 9,621 1.30 1 Th10 2020
Chưa đặt 146 11,609 1.25 3 Th11 2020
Chưa đặt 9,839 9,896 99.40 Th11 2020
Chưa đặt 114 118 96.60 3 Th11 2020
Chưa đặt 10 10 1.00 3 Th11 2020
Chưa đặt 118 10,419 1.13 1 Th12 2020
Chưa đặt 9,518 9,842 96.70 Th12 2020
Chưa đặt 88 92 95.60 1 Th12 2020
Chưa đặt 10 10 1.00 1 Th12 2020
Chưa đặt 10 10 100.00 1 Th12 2020
Chưa đặt 136 9,802 1.40 5 Th1 2021
Chưa đặt 10,184 10,228 99.60 Th1 2021
Chưa đặt 117 120 97.50 5 Th1 2021
Chưa đặt 15,768 18,014 87.53 5 Th6 2020
Chưa đặt 14,117 18,647 77.54 8 Th7 2020
Chưa đặt 17,704 18,647 94.94 7 Th8 2020
Chưa đặt 19,673 20,125 97.75 7 Th9 2020
Chưa đặt 19,019 20,129 94.49 5 Th10 2020
Chưa đặt 18,154 20,101 90.31 6 Th11 2020
Chưa đặt 20,124 22,142 90.89 5 Th12 2020
Chưa đặt 21 29 72.41 5 Th6 2020
Chưa đặt 18 30 60.00 5 Th7 2020
Chưa đặt 15 28 53.57 5 Th8 2020
Chưa đặt 11 21 52.38 5 Th9 2020
Chưa đặt 8 14 57.14 5 Th10 2020
Chưa đặt 7 12 58.33 5 Th11 2020
Chưa đặt 6 10 60.00 5 Th12 2020
Chưa đặt 2,467 2,282 108.11 4 Th6 2020
Chưa đặt 1,819 1,859 97.85 5 Th7 2020
Chưa đặt 2,005 2,116 94.75 7 Th8 2020
Chưa đặt 2,282 2,049 111.37 7 Th9 2020
Chưa đặt 2,467 2,282 108.11 5 Th10 2020
Chưa đặt 2,376 2,328 102.06 7 Th11 2020
Chưa đặt 2,349 2,301 102.09 6 Th12 2020
Chưa đặt 2,606 3,417 76.27 5 Th6 2020
Chưa đặt 1,924 2,639 72.91 5 Th7 2020
Chưa đặt 2,180 2,503 87.10 6 Th8 2020
Chưa đặt 2,294 2,754 83.30 6 Th9 2020
Chưa đặt 3,124 3,547 88.07 6 Th10 2020
Chưa đặt 2,925 3,417 85.60 6 Th11 2020
Chưa đặt 2,860 3,417 82.12 5 Th12 2020
Chưa đặt 2,393 2,393 100.00 5 Th6 2020
Chưa đặt 2,439 2,443 99.84 6 Th7 2020
Chưa đặt 2,531 2,571 98.00 6 Th8 2020
Chưa đặt 2,153 2,293 94.00 6 Th9 2020
Chưa đặt 2,393 2,393 100.00 5 Th10 2020
Chưa đặt 2,493 2,568 97.00 6 Th11 2020
Chưa đặt 2,269 2,399 95.00 7 Th12 2020
Chưa đặt 98 855 11.46 5 Th6 2020
Chưa đặt 104 955 10.89 5 Th7 2020
Chưa đặt 89 854 10.42 7 Th8 2020
Chưa đặt 138 1,074 12.85 6 Th9 2020
Chưa đặt 121 984 12.30 7 Th10 2020
Chưa đặt 98 845 11.60 6 Th11 2020
Chưa đặt 119 842 14.13 3 Th12 2020
Chưa đặt 113 10,202 0.00 17 Th2 2021
Chưa đặt 8,205 8,252 99.40 Th2 2021
Chưa đặt 117 121 96.70 21 Th2 2021
Chưa đặt 9 10 90.00 22 Th2 2021
Chưa đặt 83 9,374 0.88 5 Th3 2021
Chưa đặt 6,239 6,285 99.20 Th3 2021
Chưa đặt 72 81 88.80 5 Th3 2021
Chưa đặt 10 10 100.00 5 Th3 2021
Chưa đặt 100 9,703 1.03 1 Th4 2021
Chưa đặt 9,484 9,541 99.40 Th4 2021
Chưa đặt 77 86 89.50 1 Th4 2021
Chưa đặt 10 10 100.00 1 Th4 2021
Chưa đặt 107 9,958 7 Th5 2021
Chưa đặt 80 88 7 Th5 2021
Chưa đặt 80 88 7 Th5 2021
Chưa đặt 10 10 7 Th5 2021
Chưa đặt 2,816 3,418 4 Th2 2021
Chưa đặt 2,589 3,133 4 Th3 2021
Chưa đặt 2,563 3,066 9 Th4 2021
Chưa đặt 2,085 2,664 6 Th5 2021
Chưa đặt 2,776 3,319 2 Th6 2021
Chưa đặt 31 31 31 Th1 2021
Chưa đặt 28 28 28 Th2 2021
Chưa đặt 31 31 31 Th3 2021
Chưa đặt 30 30 30 Th4 2021
Chưa đặt 31 31 31 Th5 2021
Chưa đặt 43,224 46,052 2 Th1 2021
Chưa đặt 33,550 35,348 4 Th2 2021
Chưa đặt 41,326 43,852 3 Th3 2021
Chưa đặt 41,640 43,468 3 Th4 2021
Chưa đặt 42,944 44,646 4 Th5 2021
Chưa đặt 5 9 31 Th1 2021
Chưa đặt 2 15 28 Th2 2021
Chưa đặt 15 45 31 Th3 2021
Chưa đặt 18 36 30 Th4 2021
Chưa đặt 20 30 31 Th5 2021
Chưa đặt 162 145 3 Th1 2021
Chưa đặt 168 94 3 Th2 2021
Chưa đặt 132 67 3 Th3 2021
Chưa đặt 155 89 3 Th4 2021
Chưa đặt 128 84 3 Th5 2021
Chưa đặt 1 21,515 31 Th1 2021
Chưa đặt 0 13,083 28 Th2 2021
Chưa đặt 0 8,879 31 Th3 2021
Chưa đặt 4 10,967 30 Th4 2021
Chưa đặt 4 13,200 31 Th5 2021
Chưa đặt 108 221 31 Th1 2021
Chưa đặt 56 125 28 Th2 2021
Chưa đặt 145 292 31 Th3 2021
Chưa đặt 114 201 30 Th4 2021
Chưa đặt 142 201 31 Th5 2021
Chưa đặt 107 11,203 30 Th5 2021
Chưa đặt 7,990 8,040 Th5 2021
Chưa đặt 87 92 30 Th6 2021
Chưa đặt 10 10 30 Th6 2021
Chưa đặt 91 10,794 20 Th7 2021
Chưa đặt 3,545 3,581 Th8 2021
Chưa đặt 93 94 20 Th8 2021
Chưa đặt 20 20 20 Th8 2021